Hat Szigma Projektek Eszköztára

 

A Hat Szigma programban résztvevőknek jelentős segítséget jelentenek - a projektek kidolgozásában - az alábbiakban felsorolt eszközök.

Az eszközök használatát a hozzájuk tartozó Felkészítők (Coach) támogatják.
Mindenegyes Felkészítő választ ad a következő kérdésekre:

A felhasznált eszközök dokumentációját előre gyártott űrlapok segítik (magyar és angol nyelven).

 

 

A. Projektek menedzselésre használt űrlapok valamint egyszerű minőségtechnikák:

 

Szabályozás:

 1. 5S Audit

 2. Audit-tev - Audit plan

 3. Ellenőrzési terv - Control Plan

 4. Megelőző karbantartás - Preventative Maintenance

 5. Megoldás-végrehajtási kérdésjegyzék - Solution Implementation Checklist

 6. Hibamód és hatáselemzés - FMEA

Adatgyűjtés és elemzés:

 1. Adatgyűjtési segédlet - Data Collection Planner

 2. DOE tervezési munkalap - DOE Planning Worksheet

 3. Legmeredekebb út módszer - Path of Steepest Ascent

 4. Oszlopdiagram-munkalap - Bar Chart Worksheet

 5. Pareto munkalap (nyers adatok) - Pareto Chart Worksheet (Raw Data)

 6. Pareto munkalap (összegzett adatok) - Pareto Chart Worksheet (Summary Data)

 7. Szóródási diagram munkalap - Scatterplot Worksheet

Döntéshozatal:

 1. Ok-hatás mátrix vagy X-Y Mátrix - C&E_Matrix

 2. Minőség háza mátrix - House of Quality Matrix

 3. Pugh mátrix - Pugh Matrix

 4. Megoldási kívánságmátrix - Solution Desirability Matrix

Ábrák:

 1. Oszlopdiagram-munkalap - Bar Chart Worksheet

 2. Pareto munkalap (nyers adatok) - Pareto Chart Worksheet (Raw Data)

 3. Pareto munkalap (összegzett adatok) - Pareto Chart Worksheet (Summary Data)

 4. Szóródási diagram munkalap - Scatterplot Worksheet

Lean (karcsúsítás):

 1. 5S Audit

 2. Értékáram-térképezés - Value Stream Mapping

 3. Értékáram-térképek összehasonlítása - VSM Comparison

 4. Lean mérőszámok összehasonlítása - Lean Metrics Comparison

 5. DPMO és ciklusidő - DPMO and Cycle Time

Mérőszámok:

 1. Átlagképesség-jelentés - Capability Averaging Report)

 2. Görgetett képességjelentés - Capability Rollup Report

 3. Kumulatív mérőszámok - Cumulative Metrics

 4. Értékáram-térképek összehasonlítása - VSM Comparison

Projektmenedzselés:

 1. Tölcsérjelentés - Funnel Report

 2. Gantt-kártya - Gantt Chart

 3. Jegyzőkönyv - Meeting Minutes

 4. Project alapokmány - Project Charter

 5. Projektzárás - Project Closure

 6. Projekt pénzügyi elemzése (Gyártás) - Project Financial Analysis (Manufacturing)

 7. Projekt pénzügyi elemzése (Transzakcionális) - Project Financial Analysis (Transactional)

 8. SIPOC-ábra - SIPOC

 9. Feladat-előrehaladási jelentés - Task Progress Report

 10. Eszköz-előrehaladási jelentés - Tool Progress Report

Projektválasztás:

 1. Projekt prioritási mátrix - Project Prioritization Matrix

 2. Projekt kockázatértékelés - Project Risk Assessment

 3. Érdekeltek elemzése - Stakeholder Analysis

 

 

A. Matematikai statisztikai  eszközök és űrlapok:

 

Variancia-analízis:

 1. Egytényezős ANOVA - One-Way ANOVA

 2. Főhatások ábrája - Main Effects Plot

 3. Kölcsönhatások ábrája - Interactions Plot

 4. Variancia-egyezőségi próba - Equal Variances Test

Alapstatisztikák:

 1. Egymintás minősítéses próba - 1 Proportion

 2. Egymintás variancia-próba - 1 Variance Test

 3. Egymintás t-próba - 1-Sample t

 4. Kétmintás minősítéses próba - 2 Proportions

 5. Kétmintás t-próba - 2-Sample t

 6. Korreláció - Correlation

 7. Grafikus összefoglaló - Graphical Summary

 8. Normalitásvizsgálat - Normality Test

 9. Páros t-próba - Paired t

Ellenőrzőkártyák:

 1. Hibakártya - C Chart

 2. Eltérés a névleges értéktől kártya - Deviation From Nominal Chart

 3. Egyedi érték- mozgó terjedelemkártya - I-MR Chart

 4. Selejtdarab-kártya - NP Chart

 5. Selejtarány-kártya - P Chart

 6. Fajlagos hibakártya - U Chart

 7. Átlag- terjedelemkártya - Xbar-R S Chart

Kísérlettervezés (DOE):

 1. 2K faktoros DOE - 2K Factorial DOE

 2. Általános teljes faktoros DOE - General Full Factorial (GFF) DOE

 3. Kevert DOE - Mixture DOE

 4. Válaszfelület DOE - Response Surface DOE

 5. Főhatások ábrája - Main Effects Plot

 6. Kölcsönhatások ábrája - Interactions Plot

 7. Kontúrábrázolás - Contour Plot

Ábrák:

 1. Kalicka-ábra - Boxplot

 2. Pontábrázolás - Dotplot

 3. Illeszkedő vonal - Fitted Line Plot

 4. Grafikus összefoglaló - Graphical Summary

 5. Y-ábrázolás kategorikus X függvényében - Graphing Y vs Categorical X

 6. Hisztogram - Histogram

 7. Egyediérték-ábra - Individual Value Plot

 8. Mátrixábra - Matrix Plot

 9. Valószínűségi ábra - Probability Plot

 10. Szóródási ábra - Scatterplot

 11. Felületábrázolás - Surface Plot

 12. Idősor-ábrázolás - Time Series Plot

Nem-paraméteres próbák:

 1. Egymintás előjelpróba - 1-Sample Sign

 2. Egymintás Wicoxon próba - 1-Sample Wilcoxon

 3. Kruskal-Wallis próba - Kruskal-Wallis

 4. Mann-Whitney próba - Mann-Whitney

Jelentések:

 1. Hat szigma folyamatjelentés - Six Sigma Process Report

 2. Hat szigma termékjelentés - Six Sigma Product Report

Minőségeszközök:

 1. Képességvizsgálat (normális) - Capability Analysis (Normal)

 2. Képességvizsgálat (nem normális) - Capability Analysis (Nonnormal)

 3. Hatábrás vizsgálat (normális)-Capability Sixpack (Normal)

 4. Hatábrás vizsgálat (nem normális) - Capability Sixpack (Nonnormal)

 5. Képesség (Binomiális) - Capability Analysis (Binomial)

 6. Képességvizsgálat (Poisson) - Capability Analysis (Poisson)

 7. Linearitás és Pontosság - Gage Linearity & Bias Study

 8. Mérőrendszer-elemzés (keresztezett) - Gage R&R Study (Crossed)

 9. Mérőrendszer-elemzés (beágyazott) - Gage R&R Study (Nested)

 10. Mérőeszköz futáskártya - Gage Run Chart

 11. Minősítéses egyetértés-elemzés - Attribute Agreement Analysis

 12. Generikus MSA - Generic MSA

 13. Multi-Vari Kártya - Multi-Vari Chart

 14. Pareto-ábra - Pareto Chart

 15. Futáskártya - Run Chart

Regresszió:

 1. Illeszkedő vonal - Fitted Line Plot

 2. Egyszerű regresszió - Simple Regression

 3. Többváltozós regresszió - Multiple Regression

 4. Legjobb csoportosítás regresszió - Best Subsets Regression

 5. Lépcsős regresszió - Stepwise Regression

 6. Többszörös válaszváltozó-optimalizálás - Multiple Response Optimization

 7. Bináris logistic regresszió - Binary Logistic Regression

Táblázatok:

 1. Khi-négyzet illeszkedésvizsgálat - Chi-Square Goodness of Fit

 2. Khi-négyzet függetlenségi próba - Chi-Square Test of Independence