Hat Szigma Feketeöves Képzés Tematikája

 

Tartalom (áttekintés)

 

Tartalom:

1.         Matematikai statisztikai módszerek

1.1        Hipotézisvizsgálat

1.2        Hipotézisvizsgálat ereje

1.3        Minősítéses mintavételes ellenőrzés

1.4        Méréses mintavételes ellenőrzés

1.5        Variancia-analízis
1.6        Regresszió

1.7        Regresszió minősítéses függő változóval

1.8        Méréses mérőrendszer-analízis

1.9        Minősítéses vizsgálati rendszer

1.10      Hat Szigma mérőszámok

1.11      Z-statisztika

1.12      Kísérlettervezés

1.13      Válaszfelületi módszer

1.14      Megbízhatóság

1.15      Idősorok

2.          Folyamatok mérése

2.1        Idő, sebesség, kapacitás

2.2        Készletelemzés

2.3        Sorbaállási modell

3.          MINITAB szoftvergyakorlatok

3.1        Konfidenciaintervallum

3.2        Hipotézis vizsgálatok

3.3        Variancia-analízis

3.4        Korreláció és regresszió

3.5        Mérőrendszer-analízis

3.6        Kísérlettervezés

4.          ProcessModel technikák

4.1        Egyedek

4.2        Tevékenységek

4.3        Útvonalak

4.4        Források

4.5        Tárolás

4.6        Költségek

4.7        Statisztika

4.8        Programozás

4.9        Modellrészletek

 

Tematika részletesen

 

1. Matematikai statisztikai módszerek

 

1.1 Hipotézisvizsgálat

Mintastatisztikák eloszlása

Mintaátlagok eloszlása

Mintaszórások eloszlása

Konfidenciaintervallum

Standard-hiba

Normális eloszlás

Student-eloszlás

Konfidenciahatárok - Binomiális eloszlás

Mekkora legyen a mintanagyság?

Mintanagyság számítása

Selejtarány becslés hibátlan minta esetén

Kétoldalú hipotézisvizsgálat

Egyoldalú hipotézisvizsgálat

Értelmezések

Kétmintás t-próba

Feltételezések a kétmintás t-próbánál

 

1.2 Hipotézisvizsgálat ereje

Szórás hatása

Első- és másodfajú hiba

Mintanagyság

Próbák erejének vizsgálata

egymintás Z-próba

egymintás t-próba

kétmintás t-próba

egymintás minősítéses próba

kétmintás minősítéses próba

egytényezős variancia- analízis

kétszintes teljes faktoros kísérlet

kétszintes részfaktoros kísérlet

Plackett-Burman terv

Statisztikai próbák

Nem-paraméteres próbák

Függetlenségvizsgálat

Alapvető valószínűségi összefüggések

Khi-négyzet próba

Kontingenciatáblázat

 

1.3 Minősítéses mintavételes ellenőrzés

Alapelv

Mintavételes ellenőrzés

Minősítéses ellenőrzés

Méréses ellenőrzés

Minősítéses mintavételes ellenőrzés menete

Jelleggörbe

Kétlépcsős ellenőrzés

Átlagos mintanagyság

Utánválogatásos ellenőrzés

Átlagos kimenő hibaszint

Utánválogatásos ellenőrzés átlagos darabszáma

Mintavételes ellenőrzés görbéi

Ellenőrzési terv a jelleggörbe két pontja alapján

Szabványos mintavételes ellenőrzés (ISO 2859-1)

Minta- darabszámok kulcsjel-táblázata
Ellenőrzési fokozatok

Ellenőrzés fajtái

Jelleggörbék

Áttérési szabályok

Enyhített ellenőrzés

Szigorított ellenőrzés

Többlépcsős tervek

Ellenőrzési napló

Utánválogatásos ellenőrzés

Minősítéses ellenőrzés menete
Egyedi tételek mintavételes ellenőrzése
ISO 2859/2
Példa egyedi tétel ellenőrzésére
Mintavételi módszerek

Mintaképzés: pillanatnyi, reprezentatív

Téves a mintaképzések

Elvek mintavétel esetén

Darabos termékek véletlen mintavétele

Egyenletes eloszlású véletlen számok

 

1.4 Méréses mintavételes ellenőrzés

Egyoldali tűréshatár

Kétoldali tűréshatár

Méréses ellenőrzési módszerek és eljárások

Tételnagyság és a kulcsjel

Jelölések

Szabványos mintavételes ellenőrzés

Ellenőrzési szint

Ellenőrzés fajtája

Ellenőrzési módszer

Tűrés jellege

Átvételi hibaszint(ek)

Numerikus eljárás

Mintavételes ellenőrzés, s-módszer

Grafikus eljárás

Szűkített tűrésű minősítéses ellenőrzés

Mintavételes ellenőrzés, s-módszer

Mintavételes ellenőrzés, s-módszer

Mintavételes módszerek

 

1.5 Variancia-analízis
(Analysis of Variances, ANOVA)

Mérési eredmények felbontása

ANOVA mérési adatokra

Egytényezős variancia-analízis

Multi-Vari kártya

Páronkénti összehasonlítások

Összehasonlítás választott szintátlaggal

Összehasonlítás a legjobb szinttel

ANOVA geometria

Átlagok analízise (Analysis of Means, ANOM)

ANOVA és ANOM összeverése

Egytényezős ANOVA fix faktorral

Egytényezős ANOVA véletlen faktorral

Kéttényezős ANOVA

Főhatások

Kereszthatások

Kéttényezős ANOVA - fix modell

Kéttényezős ANOVA - dinamikus modell

Keresztezés és beágyazás

Beágyazott (nested) ANOVA

 

1.6 Regresszió

Peremábra

Szóródási diagram

Korreláció

Parciális korreláció

Vektorok - statisztikák

Statikus szemlélet

Dinamikus szemlélet

Feltételezések regressziónál

Regresszió - MINITAB

Meredekség szórása

Regressziót befolyásoló tényezők

Illeszkedés

Leverage

Próbák

Regressziós modellek

Négyzetösszegek felbontása

Regresszió

Maradékok vizsgálata

Többtényezős regresszió

Regressziós együtthatók

Collinearity

Mátrix-diagram

Lépcsős regresszió

Legjobb csoportosítás

Kontúr-ábrázolás

Regresszió felhasználása

Transzformációk

 

1.7 Regresszió minősítéses függő változóval

Logistic regression

Logistic regresszió fajtái

Logit függvény

Esélyhányados-arány

Bináris logistic regresszió

Tapasztalati és elméleti valószínűségek

Eredmények párosítása

Logit-regresszió sorrendi adatokra

Logistic-regresszió

Regresszió nominális függő változóra

Nominális logistic regresszió

Tapasztalati és regressziós adatok

 

1.8 Méréses mérőrendszer-analízis

Mérési adatok feldolgozása

Szóráskép

Mérési eredmények felbontása

Pontosság
Linearitás
Stabilitás
Ismételhetőség
Reprodukálhatóság

Pontosság számítása

Lineáritás számítása

Változékonyság felbontása

R&R vizsgálat

Dinamikus modell

Mérőrendszer-analízis (ANOVA)

Felbontóképesség

Követelmények

Egyoldalú tűréshatár esetén

Terjedelem módszer

Értékelés

Összehasonlítás

Keresztezés és beágyazás

Roncsolásos R&R vizsgálat

ANOVA geometria

Mérőeszköz képességvizsgálata

Futáskártya

 

1.9 Minősítéses vizsgálati rendszer

Mérési skálák

Névleges (nominal, categorical)

Sorrendi (ordinal, ordered categorical)

Intervallum (interval-)

Arányos (proportional)

Minősítéses egyetértés-elemzés

Átrendezés

Grafikus értékelés

Példa

Ismételhetőség és pontosság

 

1.10 Hat Szigma mérőszámok

Görbealatti terület

ppm fogalma

Eltolódások

Változékonyságok

Képesség és teljesítmény

Optimális korrigált képességindex

Szintérték - Benchmark

Szigma-minőség

PPM és a szigmaszint

Képességvizsgálat
Z(szigma)-szint

Kihozatal

Szigma szintérték

Szigma és ppm

Kihozatal és DPU

Hibalehetőség - Kihozatal

Kihozatal és DPO

Görgetett teljesítmény kihozatal, RTY
Szigma érték számítása

PPM - DPMO

Szolgáltatás értékelése

Normalizált kihozatal

Fajlagos hiba és szintérték

Hat Szigma nomogram

Hiba - Egység - Lehetőség

 

1.11 Z-statisztika

MINITAB Hat Szigma Modul

Képességvizsgálat

Folyamat-statisztikák

Kumulatív statisztikák

Kumulatív szintértékek

Teljesítmény-értékelés

Számítások

Képességindex

Teljesítményindex

Termék szintértékei

Termékvizsgálat

 

1.12 Kísérlettervezés

Termék fejlesztése

Két faktoros teljes kísérlet

Főhatások

Kölcsönhatás

Jelölések

Regresszió kódolt adatokkal

Regresszió kódolatlan adatokkal

Kétfaktoros teljes kísérlet ismétléssel

Blokk-képzés

24 teljes faktoros terv

Blokk-képzés, 24

Négy blokk képzése

Részfaktortervek

Keveredés

24-1 feles részfaktorterv

Felbontóképesség

DOE Tervek (MINITAB)

23-1 részfaktorterv

Hét faktor két szinten

Kísérleti tervek átalakítása

24 -1 részleges terv átalakítása

Átváltások

Centrumképzés

Ortogonális elrendezések
 Standard elrendezések

Kiterjesztett elrendezések

Kevert elrendezések

Oszlop-összevonások

Taguchi robosztus tervezés

Veszteségfüggvény

Taguchi elrendezések

Lineáris gráfok

Háromszögtáblázat

Oszlophozrendelés

Taguchi recepturák

Fő- és kereszthatások

Válaszváltozók optimalizálása

Kívánságfüggvény

Súlyozott kívánságfüggvény

Fólia tépési erejének beállítása

Optimalizálás

Kontúr-ábrázolás

 

1.13 Válaszfelületi módszer

Response Surface Designs

Central composit terv

Face-centered composit terv

Box-Behnken terv

Válaszfelületi tervek

 

1.14 Megbízhatóság

Minőség és Megbízhatóság

Fürdőkád-görbe

Megbízhatósági mutatók elméleti és tapasztalati értékei

Megbízhatósági számítások

Exponenciális függvény

Megbízhatóság. Példa I.

Weilbull megbízhatósági függvények

Megbíz-hatósági adatbank

Exponenciális és Weibull-eloszlás

Megbízhatósági függvények közötti összefüggések

Soros kapcsolású rendszer

Párhuzamos kapcsolású rendszer

Megbízhatósági doboz-diagram

Megbízhatósági adatok

Valószínűségi eloszlások

Megbízhatósági függvények

Megbízhatósági eredmények

Gyorsított élettartam-vizsgálat

Probit-analízis

Élettartam-háló

Gyártás értékkelése

 

1.15 Idősorok

Trendanalízis

Felbontás összetevőkre

Becslés - Jóslás

Szezonális adatok

Eltolódás
Stacionárius és nem-stacionárius idősorok

Autókorreláció-függvény

Autókorreláció

Parciális korreláció.

Parciális autókorreláció

 

2. Folyamatok mérése

 

2.1 Idő, sebesség, kapacitás

Folyamatidő

Átlagos folyamatidő

Elméleti folyamatidő

Várakozási idő

Átfutás hatékonysága

Tevékenységi idő

Munkatartam

Pangási idő

Kritikus út

Korai kezdési idő

Kritikus tevékenységek

Folyamatsebesség

Kapacitáselemzés

Források

Forrástér

Forrásegység

Egyedterhelés

Tételnagyság

Tervezett hozzáférés

Elméleti kapacitás

Kapacitást befolyásoló tényezők

Veszteségidők

Folyamatkapacitás szabályozása

 

2.2 Készletelemzés

Készletek

Elméleti készlet

Leválasztó folyamat

Hiány

Elveszett eladás

Előjegyzés

Negatív készlet

Készletezés

Nagybani vásárlás előnyös

Gyártás és kapacitás kisimítása

Szezonális készletek

Hiány elleni védelem

Spekulatív készletek                  

Vásárlás tételekben

Készletfenntartási költség

Fizikai fenntartási költség

Lekötési költség

Gazdaságos rendelésnagyság (EOQ)
Készletgazdálkodási példák

Költségszámítások

Raktárak összevonása

Elővásárlás

Rendelésátfutás

Biztonsági készlet

Folyamatváltozékonyság

Szolgáltatási szint

Előrejelzés

Készletigény ingadozás esetén

Szolgáltatási szint

Egyszeri vásárlás

Szezonális árú

Optimális rendelés

Legkisebb rendelésnagyság

Példa optimális rendelésnagyságra

Szolgáltatási szint optimális rendelésnél

Optimális rendelésnagyság

Piaci igény változékonysága

Raktárak összevonása

Raktárak specializálása

Stratégiák

Raktárra gyártás vagy rendelésre gyártás

Termékhelyettesítés

 

2.3 Sorbaállási modell

Szolgáltató folyamatok mérése

Sorbaállási folyamat fogalmai

Érkezési sebesség

Érkezési idő

Érkezések közötti idő

Távozási idő

Szerviz vagy feldolgozási idő

Szolgáltatás sebessége

Szolgáltató

Folyamatkapacitás

Biztonsági kapacitás

Sorbaállás-kapacitás

Sorbaállási fegyelem

Készlet mérése

Bemenő sorbaállás hosszúsága

Kiszolgálásban lévők átlagos száma

Folyamatban lévők teljes száma

Folyamatidő mérése

Sorbaállási átlagos idő

Kiszolgálás átlagos ideje

Folyamatban eltöltött teljes idő

Folyamatsebesség mérése

Blokkolás-arány

Blokkolási sebesség

Sorbaállási folyamat mérése

Elhagyási arány

Elhagyási sebesség

Kihozatal

Kapacitás-felhasználás

Készletek sorbaállási folyamatnál

Sorbaállási képlet

Példa sorbaállási folyamatra

Kiszolgálók számának hatása

 

3. MINITAB szoftvergyakorlatok

 

3.1 Konfidenciaintervallum
Hipotézisvizsgálat

Normalitás-teszt

Konf.intervall. minősítéses adatokra

 

3.2 Hipotézis vizsgálatok

Egymintás T-próba

Vizsgálat ereje

Kétmintás T-próba

Kétmintás páros-próba

Két variancia összehasonlítása.

Minősítéses próba

 

3.3 Variancia-analízis

Varianciák homogenitása

Egytényezős ANOVA.

Kiegyensúlyozott elrendezés

Átlagok elemzése - ANOM

Általános lineáris modell (GLM)

Faktorhatások

 

3.4 Korreláció és regresszió
Korreláció
Regresszió
Mátrix-diagram

Többváltozós regresszió

Maradékok ábrázolása

Lépcsős regresszió

Legjobb csoportosítás


3.5 Mérőrendszer-analízis

Mérőrendszer-elemzés.

Mérőrendszer R&R vizsgálat

Mérőeszköz-futáskártya I.

Linearitás és pontosság

Minősítéses analitikus elemzés

Minősítéses egyetértéses elemzés

 

3.6 Kísérlettervezés

Faktorterv létrehozása

Terv és faktorok kijelölése

Sorrend és kódolás

Teljes modell felállítása

Fontos hatások megállapítása.

Csökkentett modell

Maradékok ábrázolása

Vizsgálat ereje

Faktorábrák.

Legjobb faktorszint-beállítások

Taguchi kísérlettervezés

Elrendezés definiálása

Elemzés kijelölése

Eredmények

Modell kiválasztás - faktorszintek

Válaszváltozó a legjobb beállításnál

Optimalizálás

Válaszváltozók kijelölése

Optimalizálás előírása

Optimális faktorszint-beállítások

Átfedő kontúr-ábrázolás

Optimális terület

 

4. ProcessModel technikák

 

4.1 Egyedek

Egyedek létrehozása feltétellel

Egyedek felosztása

Egyedek egyesítése

Egyed felszedése

Egyedek létrehozása, egyesítése, szétválasztása

Egyedek szétválogatása

Feltételes útvonal és átnevezés

 

4.2 Tevékenységek

Szerelés

Kölcsönzés

Csatoló, leválasztó és feltételes útvonalak

Ismétlődő tevékenység

Csoportosítás egy tevékenység előtt

Szétválasztás egy tevékenység után

Csoportosítás egy adott időben

Tétel létrehozása és szétválasztása

Tételképzés és szétválasztás

Ki-be csomagolás

Tevékenységek ütemezése

Visszatartás feltétel teljesüléséig

 

4.3 Útvonalak

Százalék-útvonal

Feltételes útvonal

Alternatív útvonal

Egyed felszedése

Felszedő és kerülő útvonalak

Csatoló útvonal

Csatoló és leválasztó útvonalak.

Csatoló és alkotó útvonalak

Két csatoló és egy kerülő útvonal

Alkotó és csatoló útvonalak

Rendelő útvonal

Kerülő és rendelő útvonalak

Renegát útvonal

Időben történő szállítás

 

4.4 Források

Forrás használata tevékenységnél

Forrás használata egyed mozgatásánál

Egy forrás több tevékenységhez

Több forrás egy tevékenységhez

Alternatív forrás használata

Forrásfelhasználás előírása

Forrásfelhasználási elsőbbség

Források megszakítása

Tervezett karbantartás

Meghibásodás

Műszakok és szünetek

Felhasználható források

Forrásmegosztás

Alkalmazott elérhetősége

Források vizsgálata

 

4.5 Tárolás

Tároló feltöltése

Igényszerinti gyártás

Kezdeti tárolás és sorbaállás

Készletszint figyelése

Egyed behúzása elsőbbség szerint

 

4.6 Költségek

Forrás-felhasználási költség

Tevékenység költsége

Költségek

Várakozási költség tárolóban

Várakozási költség a bemenő sorbaállásnál

Forrásra-várás költsége

Speciális költségek

 

4.7 Statisztika

Számlálás

Egyedek száma

Idő

Események megszámlálása

Források számbavétele

 

4.8 Programozás

Action Logic

FreeCap (szabad-kapacitás függvény) használata

GroupQty – csoportegyedek száma

Contents (tartalom)

FreeCap(szabad kapacitás)

FreeUnits (szabad egységek)

ResQty - forrásmennyiség

OwnedResource - saját forrás

Riportok készítése

Óra készítése

Programozás

Action Logic – Szortírozás

Action Logic - Javítás

 

4.9 Modellrészletek

Tartalom

Szabad Forrás

Szabad Egyed

Idő mérése

Termék adagolása változó sebességgel

Érkezés eseményre

Negyedéves felhasználás

Alternatív útvonalak

Egyedek mozgatása

Feldolgozási idő

Egyed létrehozása

Tételképzés maradéka

Szalagszerű gyártás

Feldolgozás műszakokban

Műszakidő programozása

Megszakítások

Előkészítés

Rakodás két helyen

Rakodás öt helyen

Buszjárat

Repülőtéri buszjárat